Woo Product Table Pro

85.000 

Woo Product Table Pro là một plugin WooCommerce mạnh mẽ cho phép bạn tạo bảng sản phẩm tùy chỉnh trên trang web WordPress.

Hiển thị sản phẩm trong dạng bảng giúp người dùng tìm kiếm, lọc và so sánh sản phẩm dễ dàng hơn.

Tích hợp tốt với WooCommerce, bạn có thể tùy chỉnh giao diện bảng, chọn các cột hiển thị, và sắp xếp sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Danh mục: